IN STORE  in your country  
SRBIJA
Analize
07.12.2020.

AKTUELNO

Analiza: COVID-19 i maloprodaja hrane

Prema mišljenju Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i Evropske Agencije za bezbednost hrane (EFSA), bezbednost hrane nije ugrožena od korona virusa, ako se primene dobre higijenske i proizvođačke prakse

Autor: Sanela Lukić, USAID
Projekat saradnje za ekonomski razvoj

Poremećaji na tržištu, koje je donela kriza izazvana pandemijom korona virusa, već odavno nisu vest, već su postali normalnost u kojoj je i za sektor maloprodaje krucijalno pitanje bilo – „kako si se snašao i prilagodio?“. Za sve male biznise ključ odgovora bio je, a i dalje leži, u prilagođavanju na okolnosti čiji rok trajanja niko ne zna, a mnogi zaključuju da su donele trajne promene bez izgleda za povratak na staro. Za segment maloprodaje u privredi izazov je još veći, jer osim prilagođavanja na krizu i borbu za opstanak, neophodno je i u ovako promenjenim okolnostima zadržati visok nivo prevencije u oblasti bezbednosti hrane.

Najvažnije promene u maloprodaji koje je donela COVID-19 kriza

Promet mešovitom i prehrambenom robom na malo suočio se tokom epidemije COVID-19 sa snažnim promenama u tražnji, snabdevanju, operacijama, uključujući i upravljanje radnom snagom. Kao najvažnije među pomenutim promenama možemo navesti prelaz na elektronsku trgovinu, prilagođavanje lanaca snabdevanja i prilagođavanje radne snage, kako u smislu veće potrebe za esencijalnim segmentima radne snage, tako i smislu prelaska na nove radne procedure kako bi se sačuvalo poslovanje, zdravlje radnika i bezbednost potrošača u novim okolnostima.

Kako se nositi sa krizom?

Subjekti u poslovanju sa hranom nose se u svakodnevnim operacijama sa dva izazova, a to su bezbednost zaposlenih i potrošača, kao i bezbednost hrane. Preporučeni načini upravljanja u vremenima krize uključuju formiranje kriznih timova sa jasnim procesom odlučivanja i ovlašćenjima u pogledu uvođenja mera bezbednosti do zatvaranja objekata u slučaju potrebe, sveobuhvatnu reviziju i inoviranje sanitarnih i operativnih procedura, praćenje zvaničnih smernica, a u dugoročnijoj perspektivi i prilagođavanje potencijalno trajnim promenama u ponašanju potrošača koji sve više prelaze na elektronsku kupovinu.

Bezbednost hrane i COVID-19

Prema mišljenju Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i Evropske Agencije za bezbednost hrane (EFSA), bezbednost hrane nije ugrožena od korona virusa, ako se primene dobre higijenske i proizvođačke prakse. Ipak, neke od sanitarnih operativnih procedura (SOP) zahtevaju ponovno razmatranje kako bi se sprovele preventivne mere usmerene zaštiti zaposlenih, dobavljača i potrošača u objektima za proizvodnju i promet hrane. U nastojanju da pomogne subjektima u poslovanju sa hranom, uključujući i maloprodaju, većina ovlašćenih državnih i međunarodnih institucija za bezbednost hrane izdala je uputstva i smernice o postupanju tokom pandemije COVID-19, sa periodičnom revizijom nasuprot novih saznanja.

Imajući u vidu preporuke SZO i EFSA, kao i primere kako su pojedine zemlje Evropske unije, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države i Kanada izdale svoja uputstva za reviziju sanitarnih operativnih procedura u objektima koji se bave proizvodnjom i prometom hrane, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, uz pomoć USAID-ovog Projekta saradnje za ekonomski razvoj, pripremilo je Informator koji može da pomogne subjektima u poslovanju sa hranom da bolje razumeju mere koje je potrebno sprovesti u objektima. Imajući u vidu da je od proglašenja epidemije COVID-19 u Srbiji, posebna pažnja usmerena na obezbeđivanje dovoljne količine hrane u svim delovima zemlje, stabilno snabdevanje hranom je jedan od najvažnijih prioriteta. Da bi se to postiglo, neophodno je da privredni subjekti u poslovanju sa hranom pristupe reviziji nekih operativnih postupaka u skladu sa novonastalom situacijom

Informator za subjekte u poslovanju sa hranom pruža odgovore na najčešće dileme u vezi sa korona virusom i objašnjava kako postupati da bi se zaposleni, dobavljači i potrošači zaštitili od zaražavanja. Pored toga u ovom dokumentu nalaze se uputstva za fizičko distanciranje, liste najčešće dodirivanih površina koje treba učestalo prati i dezinfikovati ili samo dezinfikovati, kako bi se sprečilo prenošenje korona virusa sa površina na zaposlene, dobavljače ili potrošače. Svi zainteresovani ovde mogu da se upoznaju sa merama koje je potrebno preduzeti u odnosu na zaposlene, kada se jedan ili više zaposlenih testira na virus, odnosno kada je jedan ili više radnika pozitivan na COVID-19. Konačno, Informator sadrži i liste za samoprocenu, koje subjekti u poslovanju sa hranom mogu koristiti da bi razumeli svoje kapaciteta za sprečavanje prenosa korona virusa u okviru objekta.

Informator nadležnog državnog ministarstva može biti dragocen priručnik maloprodavcima u pripremi za novi talas pandemije korona virusa koji se očekuje u narednom periodu. Za krizu nikada ne možemo biti dovoljno spremni, ali je ipak važno preduzeti odgovarajuće mere i pripremiti se za period u kome se očekuje novo širenje pandemije.

Uputstva iz Informatora zasnovana su na preporukama stručnjaka i primerima najboljih praksi iz inostranstva. Obuhvataju savete i preporuke u vezi sa zaposlenima u maloprodajnom objektu, kao i tehničke i organizacione mere.

Kod sprovođenja tehničkih mera, jedna od najvažnijih redovno obaveštavanje zaposlenih i isticanje uputstava na vidna mesta kako bi se obezbedilo da svi dobiju adekvatne i pravovremene informacije i uputstva: o redovnom pranju ruku, upotrebi rukavica, čišćenju i dezinfekciji površina, alata i pribora i simptomima korona virusa, kako bi se učinilo sve da se spreči širenje zaraze. Sa aspekta bezbednosti hrane i zdravlja zaposlenih tehničke mere obuhvataju nabavku i pripremu sredstava za dezinfekciju ruku, koje treba postaviti na ulazu, izlazu iz objekta i na svim mestima gde se prelazi iz jedne zone u drugu. Neophodno je redovno proveravati količinu lične zaštitne opreme (maske i rukavice), kao i količinu sredstava za čišćenje i dezinfekciju.

U organizacionom smislu, prvi korak je da se odredi jedna osoba koja je zadužena za komunikaciju i koordinaciju tokom krizne situacije. Redovno komunicirajte sa zaposlenima, informišite ih, održavajte sastanke poštujući fizičku distancu od najmanje dva metra. Neophodno je da imate pripremljenu proceduru o postupanju za slučaj kada su jedan ili više radnika pozitivni na korona virus. Za maloprodajne objekte je organizacionom smislu veoma izazovno uspostaviti ograničenja kada su u pitanju spoljni posetioci i to pre svega dobavljači i pružaoci usluga, kao i vozači dostavnih vozila za koje bi bilo najbolje da im se precizno definišu putanje po dvorištu objekta, kako bi se rizik kontakta sa zaposlenima što više smanjio.

Informator za subjekte u poslovanju sa hranom sadrži i odgovore na niz konkretnih pitanja u vezi sa vanrednom situacijom u poslovanju izazvanom pandemijom korona virusa. Svi zainteresovani mogu ga preuzeti na sajtu nadležnog državnog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Koronavirus je i dalje velika nepoznanica za čovečanstvo, a od izbijanja epidamije postoje nedoumice i strahovi oko povezanosti virusa i bezbedne hrane. Iako se u vezi sa ovom zarazom ništa sa sigurnošću ne može tvrditi, ohrabruju zaključci najeminentnijih ustanova posvećenih bezbednosti hrane.

Može li se koronavirusprenositi kroz hranu koju proizvodimo?
Prema podacima SZO, EFSA, Nemačkog Instituta za procenu rizika, trenutno nema dokaza koji upućuju na to da se ovaj virus prenosi preko konzumiranja kontaminirane hrane ili preko kontakta sa kontaminiranim proizvodima. Iskustvo sa drugim vrstama korona virusa ukazuje da ovi virusi slabo preživljavaju na površinama, tako da postoji vrlo nizak rizik od širenja preko prehrambenih proizvoda ili ambalaže hrane, nezavisno na kojoj temperaturi se hrana drži.

Može li virus da preživi na kartonskom pakovanju?

Znamo da virus može da preživi na različitim površinama duže vreme, ali kraće na kartonu u poređenju sa nerđajućim čelikom i plastikom. Ovaj korona virus se najčešće prenosi kapljičnim putem, a ređe indirektno, preko površina na koje je dospeo kada izdahnuta vodena para iz disajnog sistema padne na površine. Za sada nisu poznati slučajevi prenošenja virusa preko kartona i ne postoje preporuke za posebne mere koje bi se odnosile na materijal za pakovanje od kartona. Neophodno je naglasiti da je za vreme ove epidemije, potrebno striktno pridržavanje opštih higijenskih mera, poput čestog pranja ruku, pravilne higijene disajnih puteva, ne dodirivanja lica prilikom rada sa kartonom i drugim vrstama materijala koji dolaze u kontakt sa hranom. Zabrinutost potrošača u vezi sa sposobnošću SARS-CoV-2 da preživi na površini pakovanja dovela je međutim do sve većeg interesovanja za razvoj polimera i biopolimera sa antivirusnim svojstvima.

Ključne preporuke u vezi sa zaposlenima
- Redovno pratite zdravstveno stanje i prijavljujte simptome koji liče na koronavirus. Rukovodioci treba da zapisuju pojavi simptoma kod zaposlenih.
- Obučite zaposlene da drže fizičku distancu od najmanje dva metra kad god je to moguće, a organizujte kantine i mesta za odmor da to bude moguće i u njima.
- Obučite zaposlene o redovnom pranju ruku, korišćenju rukavica, ali o tome da se ne rukuju, ne dodiruju, razmenjuju lične predmete, kao i da u maloprodajnom objektu ne dodiruju lice, kosu i ne koriste mobilni telefon
- Vrata i kvake da se otvaraju laktom, a ne rukom
- Kada kašlju i kijaju zaposleni treba da to čine u savijenu nadlakticu, da bace maramicu nakon korišćenja i da obavezno operu ruke.
-