ReatilZoom: Najprodavanije kategorije proizvoda

TRGOVAČKA MAPA

Analize

29.07.2021.

U narednim redovima, dat je prikaz kretanja za po tri vodeće kategorije food (prehrane) i nonfood segmenata (neprehrane - kućna hemija i kozmetika), iz “korpe” izveštavanih kategorija (ukupan broj izveštavanih prehrambenih i neprehrambenih kategorija RetailZoom panela, prema standardnoj RetailZoom definiciji, u ovom momentu iznosi 130)...

Autor: RetailZoom

Food: pivo, gazirana bezalkoholna pića i mlevena kafa
Tri vodeće kategorije u panelu prehrane, vrednosno posmatrano u proteklih godinu dana, su kategorija piva, bezalkoholnih gaziranih pića i mlevene kafe. U prva četiri meseca ove godine, u odnosu na prva četiri meseca prethodne godine, posmatrane kategorije beleže kumulativni rast u vrednosti od +7%. Naime, ove kategorije su prošle godine na početku COVID-19 krize bile pogođene, dok sada dolazi do njihovog opravka, posebno u aprilu 2021.

Ove tri kategorije, kumulativno posmatrano, su relativno stabilne (-0,2% vrednosne promene, +0,1% volumenske promene) ukoliko posmatramo MAT TY (odnosno period od maja 2020. godine do aprila 2021. godine) u odnosu na isti period prethodne godine (od maja 2019. godine do aprila 2020. godine).

Kategorija piva, u posmatranom periodu, MAT TY beleži rast od 6% vrednosno posmatrano, dok je u količinama u proteklih godinu dana iskazan rast od 1,7%. U komadnoj prodaji, kategorija piva beleži rast od 3,7% u periodu od maja 2020. do aprila 2020. u odnosu na isti period prethodne godine. Kanal malih radnji, koji generiše 44% prodajne vrednosti u proteklih godinu dana, beleži rast od 7% vrednosno. Količinski je rast 4,1% u odnosu na isti period prošle godine. Kanal velikih i srednjih radnji, iz koga dolazi 33% vrednosne i volumenske prodaje, beleži pad i to -1,7% vrednosno, a -3,5% komadne prodaje, a volumenski posmatrano, takođe pad od -5,6%. Kanal hipermarekta i supermarketa beleži rast od 10% vrednosne i 6,7% količinske prodaje, dok njegov značaj raste na 14,8% u vrednosti, a 13,9% u prodatim količinama. Možemo reći da dolazi do prelaska kupaca iz srednjih formata u male i hiper-super formate. Kada je u pitanju regionalno kretanje ove kategorije, možemo da primetimo da region zapad beleži rast od 0,5% vrednosno, dok je volumenski prisutan pad od -3,2%. Sever prikazuje rast od 12% vrednosno, a 7,6% količinski, u Beogradu je zapažen rast od 10% vrednosno, i rast u količinama od 6,3%, a istok je vrednosno stabilan i beleži tek neznatni rast od 0,4% dok je količinski zabeležen pad od -4,1%. U prva četiri meseca ove godine, u odnosu na isti period prethodne godine, kategorija piva beleži rast od 11,6% u posmatranim količinama u kanalima koji su deo maloprodajnog panela kompanije.

Bezalkoholna gazirana pića u prethodnih godinu dana (od maja 2020. godine do aprila 2021. godine) u odnosu na isti period godine pre (od maja 2019. godine do aprila 2020. godine) beleže količinski rast od 1,7%, vrednosni od 6%, a kada je u pitanju komadna prodaja rast je 3,7%. Od početka godine do aprila 2021. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, zabeležen je količinski rast od 11,6%, vrednosni 15,9% i komadni 15,1%. Iz kanala velikih i srednjih radnji, u prethodnih godinu dana, generisano je 38% prodatih količina i 37% prodajne vrednosti. Ovaj kanal beleži pad, u proteklih godinu dana, od -5,2% količinski i -3,4% vrednosno, a kada je u pitanju broj komada, u pitanju je takođe pad od -2,6%. Sa druge strane, kanal malih radnji koji „nosi“ 39% prodatih količina, a 38% vrednosne prodaje u proteklih godinu dana, zabeležio je rast u količinskoj prodaji od 1,4%, dok u istom periodu, od maja 2020. godine do aprila 2021. godine, beleži vrednosni rast od 4,1% u odnosu na isti period prethodne godine. U proteklih godinu dana, svi regioni beleže rast kako vrednosno, tako i u količinskoj i komadnoj prodaji. Jedino je u regionu sever zabeležen pad od -4,5% količinske prodaje i -2,3% vrednosne prodaje u odnosu na isti period prethodne godine.

Kategorija mlevene kafe, kao jedna od top 3 kategorije prehrambenog panela, jedina je koja beleži ozbiljniji pad u poslednjih godinu dana, u odnosu na isti period prošle godine (od maja 2019. godine do aprila 2020. godine). Pad u količinskoj prodaji je -12,5%, vrednosno posmatrano -11,5% i ako posmatramo komadnu prodaju u pitanju je pad od -16,5%. U prvih pet meseci ove godine (od januara 2021.do aprila 2021.) pad je nešto niži, pa u prodatim količinama mlevena kafa beleži pad od -6,3% i -6,7% vrednosno posmatrano. Region istočne Srbije, koji „nosi“ 32% prodatih količina i isto toliko vrednosne prodaje, beleži vrednosni pad od -14,8%, a -15,6% količinski. U odnosu na prethodnu godinu, zabeležen je pad kategorije u svim regionima, a iz regiona sever pad u prodajnim vrednostima iznosi -10,1%. Kanal koji je najznačajniji za prodaju ove kategorije, kanal srednjih i velikih radnji, beleži pad (-10,4% količinski i -9,9% vrednosno). S druge strane, iz kanala malih radnji, koji nose gotovo trećinu prodaje (28% vrednosne prodaje i isto toliko količinske u proteklih godinu dana), beleži najveći vrednosni pad od -16,6% i volumenski pad od -18,3% u poslednjih godinu dana u odnosu na isti period prethodne godine. Najmanji pad je zabeležen u hipermarketima i supermarketima od -6,6% vrednosno i -7% količinski.

Nonfood: deterdženti za pranje veša, omekšivači za veš i dečije pelene
U grupi neprehrambenih kategorija, ako posmatramo kategorije RetailZoom panela, vrednosno posmatrano top tri kategorije, u proteklih godinu dana su: kategorija deterdženata za pranje veša, omekšivača za veš i dečijih pelena. U prva četiri meseca ove godine, u odnosu na isti period prethodne godine, posmatrane kategorije beleže kumulativni pad u vrednosti od -4,5%. Ako posmatramo poslednjih godinu dana (od maja 2020. godine do aprila 2021. godine) u odnosu na isti period godine pre (od maja 2019. godine do aprila 2020. godine) kumulativni pad ovih kategorija je -10,6% ako posmatramo vrednosno.

Kategorija deterdženata za pranje veš u proteklih godinu dana, u odnosu na isti period prethodne godine, beleži količinski pad od -9%, dok je vrednost u padu od -4,6%. Komadna prodaja je porasla za +30%. Ono što možemo da primetimo jeste rast segmenta gel kapsule. Vrednosno posmatrano, kategorija deterdženata najviše pada u kanalu hipermarkata i supermarketa i to stopom od -15% poslednjih 12 meseci, u odnosu na isti period prethodne godine. Kanali srednjih i velikih radnji beleže količinski pad od -6% u istom periodu. Jedini kanal koji pokazuje rast je format malih radnji, sa količinskim rastom od 9%. Jedini region koji u prethodnih godinu dana nosi rast je zapad, dok preostali regioni beleže pad.

U proteklih godinu dana, kao periodu koji posmatramo, kategorija omekšivača za veš je u vrednosti ostala gotovo nepromenjena, dok je u količinama zabeležen pad od -3,7%. U prvih pet meseci ove godine, u odnosu na isti period prethodne godine, takođe, imamo pad od -3,9%. Kada je u pitanju segmentacija ove kategorije, dominantni su koncentrisani omekšivači, koji su u posmatranim količinama stabilni u poslednjih godinu dana. Iako je mali, segment super koncentrovanih omekšivača za veš, beleži značajan rast. Nekoncentrisani omekšivači s druge strane, beleže pad.

Kategorija dečijih pelena, očekivano, u prethodnom periodu beleži značajan pad. U prvih pet meseci ove godine, u odnosu na isti period prethodne godine, zabeležen je pad od -12% u vrednosti, a u količinama -14%. Ako posmatramo poslednjih godinu dana, pad je vrednosno -9% a količinski -4%. Vrednost kategorije pada kroz sve regione i kanale osim u regionu zapad. Prodajne količine jedino rastu dvocifreno u malim radnjama, dok komadna prodaja isto toliko pada, pa se kupci okreću ka ekonomičnim, jeftinijim varijantama pakovanja.