IN STORE  in your country  
SRBIJA
SCM
21.06.2021.

AKTUELNO

Crna Gora: S kojim problemima se suočava sektor špedicije

Česti detaljni pregledi kontejnera koji idu u tranzit, prijavljivanje robe i rad u slobodnoj zoni, kao i neadekvatni rokovi za donošenje rešenja na žalbe, neki su od problema sa kojima se suočava sektor špedicije u Crnoj Gori.

Članovi Odbora Udruženja špeditera Privredne komore (PKCG) žalili su se i na rad skenera u Baru, različita tumačenja carinskih propisa, razduženje garancija, te elektronsku potvrdu istupa.

Predstavnica Uprave prihoda i carina (UPC), Tatjana Vujisić, saopštila je na sastanku u PKCG da je u toku izrada Predloga uredbe o izmenama i dopunama za sprovođenje Carinskog zakona, koji bi uskoro trebalo da stupi na snagu, kao i formiranje novih odeljenja u Upravi, čime bi se rešila većina navedenih problema.

Na sastanku je bilo reči i o trenutno aktivnoj uredbi prema kojoj je automobile moguće cariniti samo u mestu gde je uvozniku registrovano sedište kompanije, kao i o efektivnom radnom vremenu i broju inspektrora u ispostavama.

Vujisić je kazala da se intezivno radi na pitanju carinjenja novih vozila i najavila da će ta uredba vrlo brzo biti izmenjena. Kada je u pitanju radno vreme carinskih ispostava, ona je podsetila da je to interni akt koji se vrlo lako može promeniti.

Privrednici su na sastanku govorili i o potrebi unapređenja sistema komunikacije UPC-a sa špediterskm kompanijama, dodajući da interni raspisi Uprave često sadrže instrukcije direktno u vezi sa načinom, uslovima i mestom carinjenja određene vrste roba.

Oni su objasnili da kompanije u tom sektoru nemaju uvid u te raspise, niti ih mogu staviti na uvid klijentima, već su samo usmeno informisani, zbog čega smatraju da bi od velikog značaja bilo da sve informacije, uredbe i dopisi koji se tiču uslova carinjenja budu svima dostupne i javno objavljene na portalu UPC.

Mi osluškujemo zahteve privrede, kao i obim posla koje carinske ispostave imaju, pa u skladu sa tim organizujemo radno vrijeme, rekla je Vujisić i dodala da su spremni za rad na unapređenju sistema komunikacije Uprave carina sa špediterskim kompanijama.

Privrednici su tokom sastanka posebno naveli problem tumačenja zakonskih rešenja i carinskih propisa, navodeći njihovu potpuno različitu primenu u praksi, čime se stvaraju teškoće u poslovanju. S tim u vezi, predloženo je organizovanje radionica, seminara i obuka, kako bi se ti problemi prevazišli.

Predsednik Odbora, Darko Globarević, ocijenio je da je prethodna godina, obeležena pandemijom koronavirusa, bila teška kako za sektor logistike i špedicije, tako i za cjelokupnu privredu Crne Gore.

On je dodao da problema u poslovanju uvijek ima, kako u određenim rešenjima u zakonodavnom okviru, tako i na terenu.

Na sastanku je bilo reči i o projektima koji će omogućiti sprovođenje tranzitnog postupka bez zadržavanja robe na granicama, što podrazumeva elektronsku komunikaciju carinskih organa svih država EU i drugih članica Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku.

Globarević je saopštio da primena konvencija o zajedničkom tranzitnom postupku i o olakšicama u trgovini robom pretpostavlja prethodno izmenjene carinske propise, uspostavljanje odgovarajuće organizacione strukture i korišćenje elektronske tranzitne aplikacije kompatibilne sa evropskim Novim kompjuterizovanim tranzitnim sistemom (NCTS).

On je dodao da će se ulaskom Crne Gore u Konvenciju olakšati robna razmena sa ključnim spoljnotrgovinskim partnerima, jer se smanjuje broj potrebnih carinskih deklaracija na jednu. Smanjiće se, prema njegovim riječima, i zadržavanje i čekanje kamionskih pošiljki na graničnim prelazima sa susednim državama, što će prevoznicima omogućiti bolje korišćenje transportnih sredstava.

Globarević je kazao da je za uspešnu realizaciju planiranih aktivnosti neophodna i odgovarajuća priprema, kako preduzeća, tako i UPC.

Konsultant u Međunarodnoj finansijskoj korporaciji (IFC), Ratka Stijepović, govorila je o značaju merenja vremena carinjenja koji je istaknut u Sporazumu o trgovinskim olakšicama Svetske trgovinske organizacije (STO TFA).

Ona je kazala da će se u septembru to merenje realizovati uz tehničku pomoć IFC-a, a meriće se prosečno vreme potrebno da se okončaju procedure uvoza, izvoza i tranzita robe od momenta ulaska u carisku teritoriju Crne Gore do njenog napuštanja.

U obzir će se uzeti ukupno vreme potrebno za završavanje svih formalnosti, a posebno će biti merena vremena svih aktera, javnih i privatnih, uključenih u pomenute postupke, rekla je Stijepović.

-