IN STORE  in your country  
SRBIJA
SCM
01.02.2021.

AKTUELNO

Rečni saobraćaj u Srbiji bezbedniji zahvaljujući tehnologiji

Današnja kontrola toka Dunava kroz Srbiju mnogo je lakša zbog postignutog tehnološkog napretka. Od 2007. godine, u Srbiji se plovidba na unutrašnjim plovnim putevima prati u realnom vremenu kroz sistem rečnih informacionih servisa (RIS), kojim upravlja Direkcija za vodne puteve Plovput, organ uprave u sastavu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Uvođenje sistema finansirala je Evropska unija.

RIS je osmišljen kao otvoren sistem, dostupan svim zainteresovanim korisnicima unutrašnjih plovnih puteva. Jedna od najvažnijih komponenti sistema jeste lociranje i praćenje plovila, koje je omogućeno instalacijom baznih stanica sistema automatske identifikacije (AIS) duž tokova Dunava i Save i integrisanim softverom u RIS centru.

Ovaj sistem omogućava državnim organima sagledavanje strateške saobraćajne slike u realnom vremenu, kao i detaljno pregledanje arhivskih podataka. Zahvaljujući opremi u okviru brodskog segmenta sistema, kapetani na plovilima imaju prikaz taktičke saobraćajne slike i pristup svim informacijama značajnim za bezbednost plovidbe. U Direkciji za vodne puteve razvijene su elektronske plovidbene karte (ENC) za cele tokove reka Dunav (588 km), Sava (210,8 km) i Tisa (164 km) kroz Srbiju, u skladu sa Inland ECDIS standardom. Upotreba RIS-a u Srbiji obavezna je od 2014. godine.

Prema rečima mr Ivana Mitrovića, šefa Odseka za upravljanje međunarodnim projektima i rečne informacione servise u Direkciji za vodne puteve, uvođenje i upotreba RIS-a prevashodno doprinosi unapređenju bezbednosti saobraćaja i omogućava bolje planiranje svim učesnicima u vodnom saobraćaju. Pored toga, RIS je otvorena platforma koju je moguće širiti i nadograđivati novim uslugama, u skladu sa potrebama i raspoloživim resursima.

Uvođenje RIS-a u Srbiji usklađeno je sa postojećim evropskim standardima. To je preduslov za integrisanje međunarodnih unutrašnjih plovnih puteva u našoj zemlji sa evropskom plovidbenom mrežom.

Primena informacionih i komunikacionih tehnologija na unutrašnjim vodnim putevima nastavljena je kroz projekat AtoNs, kroz koji su bove na Dunavu opremljene AIS uređajima i integrisane u sistem RIS Srbija. Na taj način je unapređena bezbednost plovidbe i omogućen bolji nadzor nad kvalitetom sistema obeležavanja plovnog puta. Projekat je finansiran od strane Evropske unije u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć i implementiran je u periodu 2016‒2019. godine.

Ovi i drugi projekti koje sprovodi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture imaju veoma važnu ulogu za unutrašnji vodni transport na reci Dunav, koji je veoma internacionalizovan i gde blizu 80% obima prevezenog tereta predstavlja izvoz, uvoz ili tranzit, kao oblike prekograničnog transporta. Ovakav nivo internacionalizacije objedinjuje potrebu za razvojem i primenom međunarodnih standarda u infrastrukturi, opremi i korisničkim uslugama, kao preduslov za bezbedan i slobodan unutrašnji vodni transport, navodi se na sajtu Direkcije za vodne puteve Plovput.

-