IN STORE  in your country  
SRBIJA
SCM
13.07.2021.

AKTUELNO

Srbija: Doneta Strategija razvoja poštanskih usluga za period 2021-2025.

Vlada Srbije donela je Strategiju razvoja poštanskih usluga za period 2021-2025. godine. Ovaj strateški dokument definiše opšti cilj (misiju), posebne ciljeve, kao i principe na kojima se zasniva njihova realizacija, kroz sprovođenje mera.

Opšti cilj razvoja poštanskih usluga podrazumeva unapređenje zadovoljstva korisnika poštanskih usluga razvojem poštanskog tržišta i njegovom integracijom u globalne poštanske mreže, podsticanjem inovacija, podizanjem kvaliteta usluge i osiguranjem održivosti univerzalnog servisa.

U skladu sa opštim ciljem definisano je pet posebnih ciljeva.

Posebni cilj 1 podrazumeva obezbeđenje pružanja dostupnih, pouzdanih i efikasnih poštanskih usluga u Republici Srbiji u skladu sa direktivama EU i preporukama Svetskog poštanskog saveza.

Posebni cilj 2, kako se navodi u strateškom dokumentu, podrazumeva osiguranje dostupnosti i održivosti univerzalnog poštanskog servisa u skladu sa potrebama korisnika i promenama na tržištu.

Posebnim ciljem 3 prevdiđeno je podsticanje razvoja novih poštanskih usluga kroz sinergiju sa IKT i saobraćajnom infrastrukturom, sa posebnim naglaskom na e-trgovinu, dok posebni cilj 4 podrazumeva unapređenje prekograničnog poštanskog saobraćaja i međunarodne saradnje.

Unapređenje sigurnosti i bezbednosti svih učesnika u poštanskom saobraćaju i zaštite životne sredine i razvoj ljudskih resursa u poštanskoj delatnosti predviđeno je posebnim ciljem 5.

-