IN STORE  in your country  
SRBIJA
Vodič kroz kategoriju
28.05.2020.

InMedia Nielsen Audience Measurement: Pregled TV oglašavanja

Mesne prerađevine: Pojačano prisustvo suvomesnih proizvoda na ekranima

Kategorija Mesne prerađevine se sastoji od dve klase: “Ostale mesne prerađevine” koje su se sa 84,5% udela u 2018. spustile na 76,1% udela u ukupnom TV oglašavanju mesnih prerađevina tokom 2019. godine, s obzirom na to da to se udeo klase “Suvomesni proizvodi” povećao na 23,9% u protekloj godini

Nielsen Audience Measurement se bavi merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara.

Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu od 880 domaćinstva sa oko 2.700 pojedinaca koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više.

U dinamičnom okruženju kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti su preduslov za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije je uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašivači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti.
Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem preko 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu.

Pregled TV oglašavanja Mesnih prerađevina, kojim se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na 30” spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na Total Populaciju Srbije starosti 4+, kao i aktivnosti oglašavača i brendova Bezalkoholnih pića na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću u periodu od 12 meseci, od januara 2019. godine zaključno sa decembrom 2019. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru sedam dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama.

“Prehrambeni proizvodi i bezalkoholna pića” predstavljaju prvi sektor proizvoda što se tiče aktivnosti TV oglašavanja na koji otpada 22,1% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda. U okviru navedenog sektora, na četvrtoj poziciji prema aktivnosti TV oglašavanja se nalazi kategorija Mesne prerađevine, sa 5,9% udela u sektoru, što je za jednu poziciju više u odnosu na prethodnu godinu.

Kategorija Mesne prerađevine se sastoji od dve klase: “Ostale mesne prerađevine” koje su se sa 84,5% udela u 2018. spustile na 76,1% udela u ukupnom TV oglašavanju mesnih prerađevina tokom 2019. godine, s obzirom na to da to se udeo klase “Suvomesni proizvodi” povećao na 23,9% u protekloj godini.

Kada posmatramo celokupnu kategoriju „Mesne prerađevine“, prvo mesto po TV oglašavanju u kategoriji i dalje pripada kompaniji Industrija mesa Matijević sa udelom od 39,6% ostvarenih EqGRP u okviru kategorije, što je ipak niži udeo u odnosu na 2018. godinu uzevši u obzir da je tada na TV aktivnost ovog oglašivača otpadalo više od polovine TV oglašavanja Mesnih prerađevina, čak 56,8%. Na drugom mestu je kompanija Neoplanta sa 11,8% udela u TV oglašavanju kategorije, a na trećem mestu je Carnex sa skokom sa samo 1% tokom pretprošle godine na 10,8% udela u 2019. godini, takođe i Biftek Industrija mesa Niš sa 0,3% u 2018. dostiže 9,6% udela tokom analiziranog peioda. Zatim slede Atlantic Grupa sa 9,1%, „AIA“ sa 6,6%, „Zlatiborac“ sa 5,2% udela; kao i Pik Vrbovec sa 4,2%, te Perutinina Ptuj sa 3,3%.

Presek TV oglašavanja pojedinačnih brendova kategorije Mesne prerađevine ukazuje na to da najveći udeo u kategoriji zauzima brend Matijević Akcije sa 38,4% ostvarenih EqGRP u okviru te kategorije, na drugom mestu je brend Carnex sa 10,8%, treći je Biftek sa 9,6%, slede Argeta 9,1%, Neoplanta sa 7,6% Wudy sa 6,6%, dok na brend Zlatiborac, u ukupnom TV oglašavanju, otpada 5,2% udela. Sledi Pik sa 4,2%, Poli sa 3,1%, Neoplanta moja sa 2,5%, te Pipi i Gudi sa 1,7% i Matijevic Industrija Mesa sa 1,2% udela.

Preraspodela TV oglašavanja po brendovima u okviru kategorije Mesne prerađevine je prikazana na grafikonu.

U okviru kategorije proizvoda Mesne prerađevine najaktivniji oglašivač je bila Industrija mesa Matijević, dok za njom slede Neoplanta i Carnex. Što se tiče televizijskog oglašavanja pojedinačnih brendova na srpskom tržištu u analiziranom periodu najzastupljenije su bile Matijević Akcije.

-