Summi1
Summit2

Održivi razvoj za sve: Predlozi za novu Vladu Republike Srbije

AKTUELNO

Srbija

13.03.2024

Imajući u vidu obavezu Republike Srbije da primeni Agendu 2030 kao razvojnu strategiju Ujedinjenih nacija i započete aktivnosti na pripremi Plana razvoja Republike Srbije, a s obzirom na predstojeći izbor nove Vlade, Platforma za opštedruštveni dijalog “Održivi razvoj za sve” je iznela predloge za pripremu programa rada Vlade.

U nastavku teksta slede predlozi izneti na konferenciji za medije:

  1. Da program rada nove Vlade, uključujući ekspoze kandidata za predsednika Vlade, na nedvosmislen i jasan način predvidi sprovođenje Agende 2030 kao zadatak nove Vlade Republike Srbije. Agenda 2030 je univerzalan, progresivan, i na ljudskim potrebama i pravima zasnovan plan akcije za sve zemlje u sistemu UN koja ima za cilj iskorenjivanje siromaštva, i promenu modela razvoja koji će dizati dohotke uz smanjenje nejednakosti i zaštitu životne sredine, a naročito ublažiti klimatske promene. Kao takav, od izuzetne je važnosti za Republiku Srbiju, pri čemu se ističe komplementarnost Agende sa procesom pristupanja EU i reformama koje u tom kontekstu treba da se sprovode. 
  2. Da novi Zakon o Vladi precizno utvrdi nadležnost određenog ministarstva za koordinaciju u procesu sprovođenja Agende 2030 i to ministarstva koje je neposredno angažovano na ostvarivanju ciljeva održivog razvoja u jednoj od tri dimenzije – društveni razvoj, ekonomski razvoj i zaštita životne sredine, ili vladinog tela nadležnog za javne politike. Imajući u vidu da su tokom 2023. otpočete aktivnosti na pripremi Plana razvoja Republike Srbije, smatramo svrsishodnim da ministarstvo koje bude nadležno za izradu Plana razvoja istovremeno bude nadležno i za Agendu 2030. 
  3. Da nova Vlada Republike Srbije efikasno, transparentno i posvećeno nastavi aktivnosti usmerene na pripremu i donošenje Plana razvoja Republike Srbije. Plan razvoja je razvojni dokument čije je donošenje obavezno na osnovu Ustava Republike Srbije i od ključnog je značaja za usklađivanje strateškog pristupa u svim oblastima društvenog i ekonomskog života. Upravo Plan razvoja treba, kao krovni dokument, da uključi reforme koje se sprovode u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji i procesa realizacije ciljeva održivog razvoja kroz Agendu 2030. 
  4. Da civilno društvo, univerzitet, privredne asocijacije i svi drugi relevantni činioci koji mogu doprineti kvalitetu razvojnih dokumenata budu uključeni u izradu Plana razvoja, kao i u praćenje njegove primene, a u skladu sa usvojenom Uredbom o postupku pripreme Plana razvoja Republike Srbije. 

Članice Platforme su ovom prilikom pozvale donosioce odluka na nivou Republike Srbije, među kojima su budući predsednik Vlade Republike Srbije i članovi Vlade, kao i narodni poslanici u Skupštini Republike Srbije, da u fazi izbora nove Vlade i pripreme njenog programa rada, usvoje iznete predloge i time doprinesu unapređenju planiranja razvoja i uključivanju šire društvene zajednice u javni dijalog o prioritetima razvoja Srbije.

Platforma "Održivi razvoj za sve" omogućava uspostavljanje široke diskusije među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u agendi za održivi razvoj 2030.

Platforma je podržana od strane vlada Švajcarske i Nemačke, a sprovedena je od strane GIZ, u okviru projekta "Reforma javnih finansija – Agenda 2030". Platforma se realizuje u partnerstvu sa Fondacijom Ana i Vlade Divac (AVDF), Centrom za visoke ekonomske studije (CEVES), Beogradskom otvorenom školom (BOŠ), Fondacijom Centar za demokratiju (FCD), TOC - Asocijacijom za razvoj održivih zajednica, Fondacijom BFPE za odgovorno društvo i SMART kolektivom. 

Izvor: InStore
Foto: Medija centar