Nielsen Audience Measurement: Pivo i radleri najaktivnija alkoholna pića na malim ekranima

InMedia -pregled tv oglašavnja

Vodič kroz kategoriju

08.04.2022.

Tokom analiziranog perioda, aktivna su bila samo četiri oglašivača. Na prvom mestu je kompanija HEINEKEN Srbija sa 66,7% udela. Sledi Apatinska pivara sa udelom od 18,3%. Na trećem mestu je kompanija Carlsberg Srbija sa 10,5% udela, a na četvrtom Banjalučka pivara, sa 4,5% udela u ukupnom TV oglašavanju ove klase na srpskom tržištu

Autor: Nielsen Audience Measurement

Nielsen Audience Measurement se bavi merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu od 880 domaćinstva sa oko 2.700 pojedinaca, koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više. 

U dinamičnom okruženju, kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti su preduslov za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije je uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašivači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran  upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti. Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem voše od 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu.

Pregled TV oglašavanja piva i radlera, kojim se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na 30” spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na Total Populaciju Srbije starosti 4+, kao i aktivnosti oglašavača i brendova iz kategorija piva i radlera na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću, u periodu od 12 meseci, od novembra 2020. godine zaključno sa oktobrom 2021. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru sedam dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama.
"Čaj, kafa, cigarete i alokoholna pića" predstavljaju 8. sektor proizvoda, što se tiče aktivnosti TV oglašavanja na koji otpada 3,5% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda. 

U okviru navedenog sektora, primat je preuzela kategorija Alkoholna pića, sa 69% udela u sektoru. Kafa je druga kategorija u sektoru sa 30,5% udela, dok na oglašavanje kategorije Čaj otpada samo 0,5% udela, u u oviru navedenog sektora proizvoda tokom analiziranih 12 meseci. 

Detaljniji presek kategorije Alkoholna pića, ukazuje na to da je klasa Pivo i radleri uveliko najaktivnija klasa proizvoda sa 78,9% udela. Sledi klasa Vino sa 12% udela, zatim se na trećem mestu nalazi klasa Likeri sa 4,5% udela. Na oglašavanje klase Cideri, Breezeri otpada dodatnih 3,2% udela, dok je preostalih 1,5% udela u TV oglašavanju alkoholnih pića pripalo klasi Viski.

Kada posmatramo samu klasu Pivo i radleri, tokom analiziranog perioda aktivna su bila samo četiri oglašivača. Na prvom mestu je kompanija HEINEKEN Srbija sa 66,7% udela u TV oglašavanju ove klase. Sledi Apatinska pivara koja se nalazi na drugom mestu sa udelom od 18,3%. Na trećem mestu nalazi se kompanija Carlsberg Srbija sa 10,5% udela, te Banjalučka pivara, sa 4,5% udela u ukupnom TV oglašavanju klase Pivo i radleri, na srpskom tržištu. 

Precizniji presek TV oglašavanja pojedinačnih brendova klase Pivo i radleri ukazuje na to da najveći udeo zauzimaju Zaječarsko pivo sa 22,8% i Heineken sa 17,1% ostvarenih EqGRP u okviru te klase. Zatim slede Jelen pivo sa 14,1% udela, te Birra Moretti sa 13,5%. Na petom mestu se nalazi Laško pivo sa 13,4%, zatim Lav Pivo sa 7,4% udela, dok preostalih 11,9% udela u TV oglašavanju Piva i radlera pripada brendovima Tuborg, Nektar pivo, Staropramen, Banjalučko pivo, Nikšićko pivo i Carlsberg.

Raspodela brendova i njihov udeo u okviru TV oglašavanja klase Pivo i radleri prikazana je na grafikonu.

U okviru kategorije proizvoda Alkoholna pića, oglašivači su najveći deo ulaganja u TV oglašavanje usmerili na proizvode koji pripadaju klasi Pivo i radleri. Što se proizvođača tiče, najaktivniji je HEINEKEN Srbija sa svojim proizvodima iz ove klase na koje otpada skoro dve trećine udela u TV oglašavanju analizirane klase proizvoda, dok je u televizijskom oglašavanju pojedinačnih brendova, na srpskom tržištu u analiziranom periodu, najzastupljenije Zaječarsko pivo.