Nielsen Audience Measurement: Čips i flips najčešće grickalice u reklamama

InMedia - Pregled TV oglašavanja

Vodič kroz kategoriju

19.01.2023.

Detaljniji presek same kategorije „Čips i grickalice“ ukazuje na to da čak 68,3% udela u kategoriji otpada na TV oglašavanje klase „Čips i flips“, dok preostalih 31,7% udela u TV oglašavanju pripada klasi „Grickalice“

Autor: Nielsen Audience Measurement

 

Nielsen Audience Measurement bavi se merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu od 880 domaćinstava sa oko 2.700 pojedinaca koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više. 

U dinamičnom okruženju, kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti preduslov su za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije jeste uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašivači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti. Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem više od 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu.

Pregled TV oglašavanja kategorije proizvoda „Čips i grickalice“ u okviru sektora „Prehrambeni proizvodi i bezalkoholna pića“, kojom se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na 30” spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na Total populaciju Srbije starosti 4+, kao i aktivnosti oglašivača i brendova kategorije proizvoda „Čips i grickalice“ na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću u periodu od 12 meseci – od 1. oktobra 2021. godine zaključno sa 30. septembrom 2022. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru sedam dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama.

„Prehrambeni proizvodi i bezalkoholna pića“ predstavlja 2. sektor proizvoda, što se tiče aktivnosti TV oglašavanja, i na njega otpada 19,6% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda. 

U okviru navedenog sektora, u porastu je udeo kategorije „Bezalkoholna pića“ u odnosu na isti period protekle godine i sada je na 44.2% udela u sektoru, dok je kategorija „Slatkiši“ na drugom mestu sa 27,4% udela. Kategorija „Čips i grickalice“ je na 3. mestu po TV oglašavanju sa padom udela sa 12,5% na 9,4% toku analiziranog perioda od 12 meseci.
Detaljniji presek same kategorije „Čips i grickalice“ ukazuje na to da čak 68,3% udela u kategoriji otpada na TV oglašavanje klase „Čips i flips“, dok preostalih 31,7% udela u TV oglašavanju pripada klasi „Grickalice“.

Što se tiče TV oglašivača, koji su tokom analiziranog perioda bili aktivni u okviru kategorije „Čips i grickalice“, primat u TV oglašavanju pripada kompaniji Marbo Product sa udelom od 55,8% ostvarenih EqGRP u okviru kategorije. Na drugom mestu je kompanija Atlantic Grupa sa 14,3% udela u TV oglašavanju kategorije, a na trećem mestu je PepsiCo sa 10% udela; slede Chipita sa 8,7%, Fun&Fit Company sa 4,4%, Bambi sa 2,9%, Intersnack Knaber-Geback GmBH&Co sa 2,6% udela u ukupnom TV oglašavanju ove kategorije na srpskom tržištu, kao i Mondelez sa preostalim udelom od 1,4%.
 
Presek TV oglašavanja pojedinačnih brendova kategorije „Čips i grickalice“ pokazuje da najveći udeo u kategoriji otpada na Chipsy sa 32,8% ostvarenih EqGRP u okviru te kategorije, na drugom mestu je Clipsy sa 17,5% na trećem je Smoki sa 14,3%. Slede Doritos sa 10%, Bake Rolls sa 8,7%, Chipsy i Clipsy sa 5,5%, Jumbo Fun&Fit ima 4,4%, Chio Chips 2,6%, a Plazma slana 1,7%. Slede Tuc sa 1,4%, zatim Bambi grickalice sa 1,2%.

***
U okviru kategorije proizvoda „Čips i grickalice“ ulaganje u TV oglašavanje je značajno više usmereno ka klasi “Čips i flips”. Što se proizvođača tiče, najaktivniji je Marbo Product sa više od polovine udela u ukupnom TV oglasavanju ove kategorije, dok je u televizijskom oglašavanju pojedinačnih brendova na srpskom tržištu, u analiziranom periodu, najzastupljeniji Chipsy.